eNvision

eNvision

eNvision sustav je high-end softverska platforma za dohvat, obradu i analizu podataka te daljinsko upravljanje koja omogućuje integraciju raznih softverskih i hardverskih komponenti (npr. meteorološke stanice, automatsko brojilo prometa, PTZ kamere, pomorske radare, prometne radare, PLC-e, rasvjetu) u jedinstveni upravljačko – nadzorni sustav.

Sustav je zasnovan na serversko-klijentskoj arhitekturi. Osim serverskog SCADA podsustava, sustav se sastoji i od podsustava za analizu i vizualizaciju podataka koji je realiziran kao WEB aplikacija. Sustav posjeduje konfigurabilne analitičke i prezentacijske module koji omogućuju lakšu interpretaciju i kvalitetnije razumijevanje podataka i stanja sustava.

ikonice envision sve

Glavne komponente sustava
 • Jezgra sustava – servisi za prikupljanje, pohranjivanje, obradu, analizu i automatsko upravljanje
 • Sučelja prema podsustavima, tzv. “driver“
 • Korisničko sučelje – moduli za vizualizaciju, grafički prikaz i upravljanje u stvarnom vremenu, arhivski prikaz
 • Baza podataka – arhiva
 • Komponente za automatizaciju praćenja i upravljanja sustavom – virtualni operater, estimator i prediktor stanja sustava
 • Izvještaji o podacima, radu sustava i incidentim
Driveri

Programske komponente nazvane “driveri” ili pogonski moduli spajaju se na razne podsustave i konvertiraju različite protokole i logike u univerzalni eNvision™ protokol. eNvision platforma realizirana je modularno gdje različite komponente komuniciraju preko TCP/IP mreže. Korištenjem isključivo standardiziranih mrežnih protokola omogućena je jednostavna nadogradivost i skalabilnost sustava.

MeteoDrive

meteoMeteoDrive modul omogućuje integraciju meteoroloških stanica u sustav.                                                                                         

Cestovna meteorološka postaja je uređaj za kontinuirano prikupljanje podataka o meteorološkimuvjetima važnim za odvijanje prometa. Ti podaci upućuju na potencijalno opasne vremenske uvjete na cesti i koriste se za potrebna upozorenja promjenjivim znakovima ili drugim uređajima za obavještavanje sudi- onika u prometu. Prikupljeni podaci nadalje pomažu službama za održavanje i gospodarenje cestama, posebice u zimskim uvjetima.

TRENUTNO PODRŽANI PROTOKOLI
 • ASCII, Vaisala Ltd
 • LEDel MS v.1, LED Elektronika d.o.o.
 • LEDel MS v.2, LED Elektronika d.o.o.
 • NMEA 0183
 • UMB Binary Protocol, Lufft GmbH
KLJUČNE FUNKCIJE MODULA
 • Prikupljanje meteoroloških podataka
 • Konfiguracija uređaja na daljinu
 • Praćenje stanja uređaja (kvarovi, anomalije u radu)

 

IODrive

ioIODrive modul omogućuje integraciju uređaja za daljinsko upravljanje digi- talnim ulazima i izlazima te relejima u sustav.

Automatsko upravljanje relejima omogućuje implementaciju relejne logike za udaljene uređaje (paljenje/gašenje uređaja, generiranje ulaznih impulsa uređajima). Osim upravljanja, omogućeno je i osluškivanje digitalnih ulaza koji se najčešće koriste kao alarmni okidači.

TRENUTNO PODRŽANI PROTOKOLI
 • Advantech ADAM 6*** serija
KLJUČNE FUNKCIJE MODULA
 • Postavljanje digitalnih izlaza
 • Čitanje digitalnih izlaza i ulaza
 • Praćenje stanja uređaja (kvarovi, anomalije u radu)
PLCDrive

plc
PLCDrive modul omogućuje integraciju PLC uređaja u sustav.

PLC uređaji omogućuju distribuiranu obrada podataka i automatizirano lokalno upravljanje podsustavom. Ovakav pristup omogućuje jednostavnu proširivost cjelokupnog sustava te brzo upravljanje kritičnim resursima neovisno o trenut- nom stanju ostatka sustava.

TRENUTNO PODRŽANI PROTOKOLI
 • Modbus (serial, IP)
KLJUČNE FUNKCIJE MODULA
 • Praćenje stanja uređaja (kvarovi, anomalije u radu)
 • Lokalizirano upravljanje
 • Unificiran pristup podsustavima
 • Neovisnot podsustava od ostatka sustava
TCDrive

tc
TCDrive modul omogućuje integraciju automatskih brojila prometa u sustav.

Brojenjem prometa na cestama utvrđuje se broj i vrsta vozila na izabranim poprečnim presjecima cesta (brojačkim mjestima) u određenim vremenskim razdobljima. Prosječan godišnji dnevni promet (PGDP) i prosječan ljetni dnevni promet (PLDP) su dva osnovna i najčešće korištena pokazatelja veličine prometa proizišla iz obrade tih podataka.

TRENUTNO PODRŽANI PROTOKOLI
 • LEDel TC v.1, LED Elektronika d.o.o.
KLJUČNE FUNKCIJE MODULA
 • Dohvat podataka o prometu
 • Konfiguracija uređaja na daljinu
 • Praćenje stanja uređaja (kvarovi, anomalije u radu)
AISDrive

ais
AISDrive modul omogućuje integraciju višekanalnih AIS prijemnika u sustav.

Automatski identifikacijski sustav (eng. Automatic Identification System) ili AIS je sustav za obalno kratkodometno praćenje brodova i pomorskog prometa. Na taj način brodovi međusobno razmjenjuju brojne podatke o trenutnom stanju, položaju i ostalim relevantnim pokazateljima vezanima za trajektoriju broda.

TRENUTNO PODRŽANI PROTOKOLI
 • NMEA 0183
KLJUČNE FUNKCIJE MODULA
 • Dohvat podataka o plovilima
 • Praćenje stanja uređaja (kvarovi, anomalije u radu)
GPSDrive

gps
GPS modul omogućuje integraciju GPS prijemnika u sustav.

GPS prijamnici omogućuju efikasno praćenje mobilnih objekata kroz geografska područja. Prikupljeni podaci najčešće se koriste u statističkim prostornim anali- zama te u nadzorne i sigurnosne svrhe.

TRENUTNO PODRŽANI PROTOKOLI
 • NMEA 0183
KLJUČNE FUNKCIJE MODULA
 • Dohvat podataka o poziciji
 • Ispis poruka na GPS uređaj
 • Praćenje stanja uređaja (kvarovi, anomalije u radu)
RadarDrive

radar
RadarDrive modul omogućuje integraciju pomorskih radara u sustav.

Strateški raspoređeni radarski uređaji mogu pokrivati/nadzirati veliki prostor neovisno o klimatskim uvjetima i tako osigurati viši stupanj zaštite osjetljivih lo- kacija. Osim primjena u pomorskim i priobalnim područjima ovakvo rješenje je moguće koristiti i na kopnu ukoliko konfiguracija štićenog terena to omogućava.

TRENUTNO PODRŽANI PROTOKOLI
 • Broadband 3G/4G™ Radar, Navico Holding AS.
 • Nobeltec IR2, Nobeltec
KLJUČNE FUNKCIJE MODULA
 • Konfiguracija uređaja na daljinu
 • Dohvat radarske slike
 • Obrada signala i pretvorba u georeferencirane objekte
 • Praćenje stanja uređaja (kvarovi, anomalije u radu)
 • Automatic radar plotting aid (ARPA)
SpeedDrive

speed2
SpeedDrive modul omogućuje integraciju radarskih pokazivača brzine u sustav.

Radarski pokazivači brzine mjere brzinu vozila te indirektno omogućuju brojanje prometa. Osim osnovne namjene – trenutne preventivne regulacije prometa, spajanjem ovakvih uređaja na centralni sustav omogućuje se praćenje prometa te složene analize učinkovitosti modela upravljanja prometom kako bi se pre- ventivno djelovalo u sigurnosti prometa.

TRENUTNO PODRŽANI PROTOKOLI
 • VMSSpeedDisplay, LED Elektronika d.o.o.
KLJUČNE FUNKCIJE MODULA
 • Dohvat statistike prolaska vozila
 • Praćenje stanja uređaja (kvarovi, anomalije u radu)
 • Konfiguracija uređaja na daljinu
CamDrive

cam
CamDrive modul omogućuje integraciju optičkih kamera u sustav.

Optička PTZ kamera omogućuje automatiziran video nadzor i praćenje detektiranog objekta unutar definiranog štićenog područja.

TRENUTNO PODRŽANI PROTOKOLI
 • AUX commands, Bosch Security Systems B.V.
 • HTTP API, MOBOTIX AG
 • RTSP
 • MJPEG
 • JPEG
KLJUČNE FUNKCIJE MODULA
 • Konfiguracija uređaja na daljinu
 • Dohvat slike
 • Apsolutno i relativno upravljanje PTZ uređajem
 • Praćenje stanja uređaja (kvarovi, anomalije u radu)
 • Posebne funkcionalnosti: Termovizija, Brisač, Modul za pranje, Releji
SPZDrive

spz
SPZDrive modul omogućuje integraciju svjetlosno promjenjivih znakova u sustav.

Ovisno o ocjeni stanja lokacije gdje je postavljen uređaj, cilj je neposred- no informirati sudionike u prometu putem dinamičke prometne signalizacije. Promjenjiva signalizacija i mjerne postaje postavljaju se na mjestima mogućih brzih izmjena stanja koje mogu dovesti ili su već dovele do otežanog odvijanja procesa u domeni primjene. U takvim situacijama automatsko prosljeđivanje in- formacije u vidu upozorenja ili ograničenja kroz sustav svjetlosne promjenjive signalizacije uvelike doprinosi smanjenju štetnih posljedica po ljude.

TRENUTNO PODRŽANI PROTOKOLI
 • Futurit VMS, SWARCO Group
 • LEVMS, LED Elektronika d.o.o.
KLJUČNE FUNKCIJE MODULA
 • Konfiguracija uređaja na daljinu
 • Postavljanje/dohvat trenutnog prikaza
 • Praćenje stanja uređaja (kvarovi, anomalije u radu)
StatDrive

stat
StatDrive modul omogućuje statičku analizu i prikaz podataka prikupljenih u sustavu.

Statistička izvješća obuhvaćaju rezultate svih fizičkih i logičkih mjerenja na lokalnoj ili globalnoj razini. Izvješća se kroz web aplikaciju dinamički generiraju ovisno o specifičnim zahtjevima korisnika ili unaprijed definiranim predlošcima. Sustav omogućuje izradu standardnih statističkih izvješća (npr. minimum, maksimum, devijacije i srednje vrijednosti kroz zadani vremenski interval) za sva mjerenja te specifičnih za pojedine mjerne veličine (npr. relativni/apsolutni broj pojava u vremenskim intervalima).

Statistički obrađeni podaci pomažu pri kvalitetnom vođenju i donošenju odluka u specifičnoj domeni primjene sustava, te omogućavaju uočavanje međuovisnosti među pojedinim mjerenim veličinama sustava

GISDrive

gisGISDrive modul omogućuje prostornu analizu i pregled prikupljenih prostornih podataka u sustavu.

 

Karta omogućuje pregled georeferenciranih podataka u stvarnom vremenu. Ona služi za vizualizaciju svih prostornih mjerenja senzora i prikaz uređaja te omogućuje interakciju sa njima.

TRENUTNO PODRŽANI PROTOKOLI
 • WFS,WMS,WPS,LEsockets (LED Elektronika d.o.o)
KLJUČNE FUNKCIJE MODULA
 • KIntegracija raznih podloga (OrtoFoto, Bing, OSM, Google, SVG, JPEG)
 • Prikaz trenutnih mjerenja/stanja na karti
 • Prikaz zona i prostornih parametara
 • Alati za prostornu analizu i prostorne operacije
 • Upravljanje uređajima na terenu